Podmínky pronájmu vozidla

Tento Půjčovní řád stanovuje podmínky pronájmu vozidel, práva a povinnosti pronajímatele, kterým je společnost SPPN rent s.r.o. a nájemců motorových vozidel. Půjčovní řád je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu vozidla. Ustanovení tohoto Půjčovního řádu jsou závazná pro pronajímatele i nájemce a lze je měnit jen dohodou smluvních stran, a to výhradně písemnou formou (dodatky, změny ve smlouvě).

I. Základní ustanovení

1. Nájemcem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky pro uzavření smlouvy, tak jak je stanovuje pronajímatel. Splněním podmínek ze strany nájemce nevzniká nájemci právní nárok na uzavření smlouvy o pronájmu. Pronajímatel si vyhrazuje právo smlouvu se zájemcem o pronájem kdykoliv neuzavřít.

Nájemce – fyzická osoba musí splňovat následující podmínky:

  • státní občasnství ČR (v jiném případě bude posouzeno individuálně)
  • platný občanský průkaz
  • platný řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, které platí již nejméně 18 kalendářních měsíců
  • u nových zákazníků doklad pro ověření adresy trvalého bydliště (SIPO, bank. výpis, účet za telefon apod.)

Nájemce – právnická osoba (popř. OSVČ) nebo instituce musí splňovat následující podmínky:

  •  aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list nebo jiná listina tohoto charakteru (pronajímatel si       může vyžádat i jinou listinu např. Osvědčení o přidělení DIČ apod.)
  • písemná objednávka s podpisem statutárního zástupce popř. OSVČ, popřípadě s podpisem zmocněnce na základě plné moci popř. pověřeným pracovníkem příslušného oddělení
  • řidič popř. řidiči vozu (zaměstnanci/pověřené osoby) doloží platný řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, které platí již nejméně 18 kalendářních měsíců

2. Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Před uzavřením smlouvy o pronájmu bude nájemce seznámen s obsluhou a údržbou pronajímaného vozidla (dále jen „vozidlo“). Uzavřením smlouvy nájemce prohlašuje, že ovládá řízení a obsluhu vozidla v potřebném rozsahu a nejsou mu známy žádné překážky v řízení (zdravotní, právní apod.). Je-li ve smlouvě uvedena jiná/další osoba, oprávněná užívat vozidlo (řidič/skupina řidičů), platí pro ni totéž a za správnost a pravdivost prohlášení ručí nájemce.

3. Automobil smí používat pouze nájemce popř. osoby, které jsou nájemcem oprávněny automobil užívat. Pokud na straně nájemce vzniknou v době trvání smlouvy nové skutečnosti, které by mohly být v rozporu s tímto půjčovním řádem, je nájemce povinen bezodkladně o nich informovat pronajímatele.

II. Předmět smlouvy

1. Na základě Smlouvy o nájmu (dále jen „Smlouva“) vozidla přenechává pronajímatel nájemci k užívání motorové vozidlo. Specifikace vozidla je uvedena ve Smlouvě, rovněž technický stav, rozsah povinné výbavy , rozsah doplňkové výbavy a příslušenství, objem phonných hmot v nádrži.

III. Způsob úhrady nájemného a platební podmínky

1. Za pronájem vozidla přísluší pronajímateli odměna ve formě nájemného, které je hrazeno nájemcem. Výše nájemného se řídí podle aktuálního ceníku nebo individuální dohodou. Cena, která je uvedená ve Smlouvě je závazná, změnu lze učinit pouze po domluvě obou stran dle aktuálního nájezdu km za určitý měsíc.

2. V nájemném je započteno: havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, sliniční daň, nadstandardní výbava, dálniční známka, asisteční služby, pneumatiky, veškerý servis a údržba. Tato ustanovení se však nevztahuje pro případ, kdy nájemce svěří pronajaté vozidlo třetí osobě v rozporu s ustanovením této smlouvy.

3. Platby nájemného budou uskutečňovány ny základě vystavených zálohových faktur se splatností do šestého dne příslušného kalendářního měsíce, na který je nájemné placeno. Den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce nebo den ukončení nájemní smlouvy.Nájemce souhlasí, že faktury se zasílají e-mailem na adresu nájemce, která je uvedená ve “Smlouvě o pronájmu dopravního prostředku”.

4. Je-li nájemce v prodlení s úhradou nájemného, vzniká pronajímateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Veškeré platby je nájemce povinen provádět buď hotově na pokladně pronajímatele nebo na účet pronajímatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Frýdek- Místek, č. účtu: 115-2952690247/0100

6. Nájemcem jsou placeny tyto úhrady:  Úhrada veškerých pohonných hmot, úhrada nákladů na opravy, případně výměny poškozených pneumatik, úhrady nákladů na opravy, které byly vynuceny nesprávnou obsluhou, náklady na opravy poškození způsobené obsluhou a nekryté pojištěním. Uhrady spoluúčasti na dopravní nehodě ve výši 5% z ceny opravy, minimálně však 5 000,- kč.

Úhrady za opravy poškození, které byly způsobeny třetími osobami, případně přírodními vlivy za předpokladu, že nájemce neprovede všechny potřebné úkony pro to, aby bylo možno opravu uhradit z pojisky viníka, či z jiné pojistky.

ÚHRADY VEŠKERÝCH POKUT ZA DOPRAVNÍ PŘESTUPKY V ČR I MIMO ÚZEMÍ ČR.

7. Nájemce si zvolí na začátku nájmu úroveň měsíčního nájezdu kilometrů a tomu odpovídající výši nájmu dle tabulky č. 2 v příloze této smlouvy v závislosti na  skutečně ujetých kilometrech budou při ukončení nájmu tyto kilometry buď doúčtovány nebo odečteny od měsíčního nájmu. Vyučtování km se provádí vždy k 30.6. a k 31.12.

8. Při převzetí pronajatého vozidla nájemce složí do rukou pronajímatele vratnou kauci ve výši 30 000,-.

Z této kauce bude možno uhradit případné závazky nájemce vůči pronajímateli, plynoucí z této nájemní smlouvy.

Pokud budou při ukončení smlouvy všechny závazky ze strany pronajímatele uhrazeny, bude kauce nájemci vrácena.

9.  Nájemce souhlasí bezvýhradně s tím, že k zajištění řádného a včasného splnění závazků plynoucích z této nájemní smlouvy vystaví pronajímateli avalovanou  blankosměnku , ke které se bude vázat smlouva o vyplňovacím právu směnečném.

IV. Údržba a oprava vozidel

1. Pronajímatel bezplatně poskytuje tyto služby: veškeré úkony údržby a seřízení, které jsou bezpodmínečně nutné pro bezpečný provoz vozidla.

2. Pronajímatel dále provádí na své náklady: výměnu pneumatik po ojetí vzorku na předepsanou mez, pro letní pneumatiky 1.6 mm, pro zimní pneumatiky 4 mm. Dále přezutí pneumatik zimní-letní pro dané období.

3. Při výskytu poruchy vozidla bránící řádnému užívání pronajatého vozidla a rovněž při nutnosti pravidelné prohlídky je nutno informovat pronajímatele na těchto telefonních číslech: +420 731 653 621, 737 248 005, 737 248 008 a dohodnout si provedení servisního zásahu minimálně 2 dny dopředu v provozovně pronajímatele v Hodoňovicích nebo v Novém Jičíně.

4. Při výskytu poruchy vozidla bránící jeho řádnému užívání v době nájmu je nájemce oprávněn nechat provést bez předchozího souhlasu pronajímatele opravu v ceně do 1 500,- Kč. Jestliže by cena opravy přesahovala tuto stanovenou částku, je k jejímu provedení nezbytný souhlas pronajímatele. Při uplatňování úhrady za výměněný díl je nutné doložit originál dokladu o zaplacení a vadný díl.

V. Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a nabývá platnosti i účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.Minimální doba pronájmu činí 2 kalendářní měsíce.

2. Nájemní vztah dle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Smlouvu lze prodloužit, pokud o to nájemce pronajímatele písemně požádá ve lhůtě 1 měsíc před sjednaným ukončením nájemní smlouvy a pronajímatel toto písemně potvrdí. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány podmínky a rozsah krytí pojištění , pokud tyto byly sjednány při uzavření smlouvy.

3. Pokud není uvedeno jinak, vrací se automobil nejpozději k termínu, který je uvedený ve Smlouvě. Pokud není uvedeno jinak vrací se automobil v místě provozovny Hodoňovice 203, Baška a to v provozní dobu.

4. Automobil se vrací se stejným stavem paliva v nádrži, jaký byl při převzetí. V opačném případě bude nájemci doúčtována částka nedotankovaných spotřebovaných pohonných hmot. Cena pohonných hmot je stanovena jako aktuální v místě a čase. Množství a typ pohonných hmot je uvedený ve smlouvě.

5. V případě silně znečištěného interiéru u vráceného vozidla je pronajímatel oprávněn účtovat poplatek od 500,- Kč do 2000,- Kč.

6. Pokud nedojde ve stanoveném termínu k vrácení automobilu, bude to považováno za závažné porušení smlouvy a pronajímatel si v tom případě vyhrazuje právo podniknout potřebné kroky k zajištění automobilu. Za dobu prodlení bude nájemci účtováno nájemné ve dvojnásobné výši a dále všechny náklady, které pronajímateli v souvislosti se zajištěním automobilu bezprostředně i následně prokazatelně vzniknou.

7. V případě situace popsané v odst. VI čl. 6 může pronajímatel využít všech zákonných prostředků, aby zajistil své vozidlo od nájemce, který ho neoprávněně užívá. Může být u Policie ČR podáno trestní oznámení pro podezření z podvodu a neoprávněného užívání cizí věci., spolu s vyhlášením celostátního pátrání po pohřešovaném automobilu.

8.Tuto smlouvu lze vypovědět dohodou ze strany obou účastníků s výpovědní lhůtou 7 dnů.

9. Smlouvu lze vypovědět okamžitě v případě jakéhokoliv porušení povinnosti druhým účastníkem smlouvy. Pronajímatel si vyhrazuje v tomto případě učinit taková opatření, aby nedocházelo k dalšímu porušování smluvních podmínek (zpravidla odebrání pronajatého prostředku). V tomto případě pronajímatel nezodpovídá za věci v pronajatím prostředku a bude si účtovat pokutu až do výše 15 000,- Kč.

9. Nájemní smlouva je ukončena dnem převzetí vozidla pronajímatelem.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nájemce je povinen užívat vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, obvyklým způsobem a udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin včetně tlaku v pneumatikách (nepřetěžovat vozidlo nákladem nad přípustnou nosnost), taktéž dodržovat všechny dopravní, celní a jiné právní předpisy za účelem zabránění vzniku škody.

2. Pronajímatel zakazuje nájemci vozidlo dále pronajímat (podnájem) třetím osobám. Automobil smí být používán nájemcem pouze tak, jak je obvyklé. Je zakázáno používat ho mimo značené komunikace nebo ke sportovním účelům. Bez souhlasu pronajímatele nesmí být prováděny žádné opravy nad rámec běžné údržby, žádné úpravy a zásahy do vzhledu nebo funkce automobilu.

3. Nájemce je povinen vždy přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce popř. plánované údržbě do 5-ti dnů od telefonické a emailové výzvy, nepřistavení vozidla k servisní kontrole bude penalizováno částkou 2000,- Kč za každý případ nedodržení výzvy.

VII. Povinnosti nájemce v případě vzniku škody na vozidle

1. V případě technických problémů, dopravní nehody, jiného poškození vozu nebo odcizení vozu je nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat pronajímatele. Následně je nájemce povinen řídit se pokyny pronajímatele, které se budou týkat řešení a odstraňování následků této události na vozidle. Bez vědomí a souhlasu autopůjčovny nesmí nájemce při poruše nebo dopravní nehodě jakkoliv opravovat poškozené vozidlo, rovněž nesmí s vozidlem jinak manipulovat (např. odtažení). Výjimku tvoří případy, kdy to nařídí Policie ČR popř. vozidlo brání provozu nebo bezprostředně ohrožuje zdraví či majetek jiných osob.

2. V případě dopravní nehody je nájemce povinen kompletně a správně vyplnit “Evropský záznam o dopravní nehodě”, který mu byl předán spolu s vozidlem. V opačném případě může být na základě rozhodnutí pojišťovny i nezaviněná dopravní nehoda posouzena jako zaviněná nájemcem.

3. Řidič pronajatého vozidla je při havárii dále povinen:

  • vyzvat Policii, a to i v případě, když dle jeho názoru škoda nepřesahuje částku 100 000,- Kč k prošetření nehody,
  • ihned nehodu oznámit pronajímateli a dále postupovat podle pokynů pronajímatele,
  • v případě střetu s jiným účastníkem silničního provozu zjistit adresu majitele druhého vozidla, jméno a adresu řidiče a nejbližší údaje o jeho osbě, SPZ vozidla, zejména pak telefonní kontakt kdy oprava pronajatého vozidla bude hrazena viníkem nebo jeho pojišťovnou.

4. V případě nájemcem nezaviněné dopravní nehody není nájemce povinen platit spoluúčast na nehodě,  za předpokladu, že nájemce provede všechny potřebné úkony pro to, aby bylo možno opravu uhradit z pojisky viníka, či z jiné pojistky.,.

5. Dojde-li k dopravní nehodě z příčin na straně nájemce či osoby, která řídila vozidlo z jeho pověření, je nájemce povinen hradit pronajímateli spoluúčast na nákladech opravy bez DPH ve výši 5%, minimálně 5 000,- Kč ze svého. V případě řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, popř. nehody způsobené nájemcem, kdy dojde následně ze strany pojišťovny ke krácení pojistného, je povinen nájemce uhradit rozdíl mezi náklady na opravu a plněním pojiš’tovny a smlouva o pronájmu vozidla končí dnem převzetí opraveného vozidla z opravy. Pronajímatel je dále povinen uhradit případné krácení pojistného plnění pojišťovny zaviněného nesplněním povinností řidiče motorového vozidla.

6. Nájemce je povinen použít myximálních dostupných prostředků, aby zabránil krádeži vozidla. Vozidlo musí být řádně uzamčeno, pokud je vybaveno zabezpečovacími prvky, musí být použito.  V případě odcizení je rozhodující výsledek šetření Policie ČR. Pokud dojde k odcizení, kdy vozidlo nebylo řádně uzamčeno nebo zabezpečeno, je nájemce povinen zaplatit rozdíl mezi časovou hodnotou vozidla a plněním pojišťovny.

7. V případě poškození vozidla nájemcem způsobem, který není dopravní nehodou a nevztahuje se na něj pojištění vozidla, je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Jedná se zejména o nesprávné používání, průrazy pneumatik, poškození interiéru, natankování nevhodného typu pohonných hmot apod.

8. Je zakázáno používat do vozidel s naftovým motorem Bionaftu nebo jiné deriváty s obsahem rostlinného oleje, nebo jiný než benzin Natural u benzinových motorů.

VIII. Ostatní ujednání

1. Před započetím nájmu vozidla je prováděna za účasti nájemce zkušební jízda, v jejímž průběhu je ověřován technický stav pronajatého vozidla. Je vyznačeno do smlouvy případné poškození vozidla.

2. Nájemce se zavazuje, že pronajaté vozidlo bude provozovat on sám, příp. jeho zaměstnanci, a že ho nesvěří k provozování třetí osobě.

3. Nájemce je dále povinen provozovat pronajaté vozidlo výhradně na území České republiky. Výjezd do  zahraničí s pronajatým vozidlem smí nájemce realizovat pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, kdy je nutné specifikovat státy na jejímž území bude vozidlo provozováno.

IX. Závažné porušení smlouvy

1. Neuhrazení všech finančních pohledávek pronajímateli v termínu dle smlouvyjakákoliv poškozování vozidla tj. např. manipulace s tachometrem, jež má zpravidla za následek jeho vyřezení z činnosti apod.

2.Neodborná manipulace s vozidlem, použití nekvalitního paliva, přetěžování vozidla, nedbalost při kontrole provozních náplní a tlaku v pneumatikách

3. Nepřistavení vozidla včas do servisu k odstranění závad, které následně způsobí další poškození vozidla.

4.Závažné porušování dopravních předpisů (např. jízda v opilosti apod.), neohlášení dopravní nehody nebo jiného většího poškození pronajímateli, neohlášení závažné technické poruchy pronajímateli.

5. Při výjezdu nájemce do zahraničí s pronajatým vozidlem bez předchozího souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý případ nedovoleného výjezdu.

6. Nevrácení vozidla v souladu se smlouvou je nájemce povinen hradit pronajímateli nájemné zvýšené o 50% za každý den neoprávněného nájmu, tj. nájmu bez platné nájemní smoluvy

7. V případě závažného porušení Smlouvy o nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo na jednostranné zrušení nájemní smlouvy a právo na zajištění automobilu, jak je uvedeno v odst. VI čl. 6 a 7 těchto půjčovních podmínek. Dále je v tomto případě pronajímatel oprávněn nájemci naúčtovat veškeré škody a náklady, které na vozidle v přímém důsledku závažného porušení smlouvy vzniknou.

X. Dohoda o odkupu pronajatého vozidla

1. Nájemce má možnost požádat pronajímatele o odkoupení pronajatého vozidla kdykoliv po uplynutí 24měsíců nájmu. Výše odkupní ceny bude stanovena individuálně v závislosti na stáří vozidla, ujetých kilometrech a stavu vozidla. Rámcově je cena stanovena tabulkou, která je součástí smlouvy jako příloha č.2

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

2. Veškeré změny této smlouvy je možné učinit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a v písemné formě

3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

Ke stažení